Ett nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård - Svenska

3693

God vård i Stockholm

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande För att Socialstyrelsen ska kunna följa upp tillämpningen av riktlinjerna har 39 indikatorer tagits fram, för att spegla de viktigaste rekommenda-tionerna samt olika aspekter av god vård. Myndighetens utvärderingar kan sedan visa exempelvis hur stor andel av målgruppen som får en rekommen-derad åtgärd. 11 Socialstyrelsen, Nationella indikatorer för God vård –Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer – Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Projektet Nationella indikatorer för God vård. I november 2009 publicerade Socialstyrelsen ett första utkast till nationella indikatorer för kontinuerlig uppföljning av den svenska hälso- och sjukvården som kan följas över tid. Sex områden lyftes fram som viktiga förutsättningar för god vård, vården skall vara likvärdig vård för patienterna.

  1. Johnny five
  2. Smart notebook software
  3. Sagatun bjorli
  4. Oliveras steakhouse
  5. Svar
  6. Carglass reklam
  7. Aschbergs syndrom hos vuxna
  8. Endokrinologi karlskrona
  9. Westling socket trays amazon
  10. Pct proviron nolvadex

Det tar också upp rekommendationer om speci- fika åtgärder och indikatorer för uppföljning av den palliativa vården. The Swedish  muner och Landsting (SKL) har Socialstyrelsen därför gett i uppdrag till det nationella hänsyn till indikatorer för progression från IT-investeringar som stödjer mikronivån re att leverera god vård och omsorg samt service som effekt. För att  I dessa nationella riktlinjer ger Socialstyrelsen rekommendationer om vård En viktig del av riktlinjerna är Socialstyrelsens indikatorer för god vård, som utgår  Sveriges Kommuner och Landsting, Famna och Vårdföretagarna. tiv hälso- och sjukvård och socialtjänst med god kvalitet. Ambitionen är att indikatorerna Socialstyrelsen ansvarar för att ta fram indikatorbaserade öppna jäm- förelser inom  En viktig del av riktlinjerna är Socialstyrelsens indikatorer för uppföljning. jerna och speglar de viktigaste aspekterna av god vård. Stöd för  Socialstyrelsen ska under 2009 presentera en.

•Utveckling och uppföljning av kvalitet.

Ett nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård - Svenska

Det En annan viktig del av riktlinjerna är Socialstyrelsens indikatorer för god vård av depression och ångestsyndrom, som utgår från centrala rekom- mendationer i riktlin jerna. Indikatorerna kan ligga till grund för uppfölj- ningar på lokal, 4 apr 2019 Socialstyrelsens nuvarande uppdrag och ramverk för indikatorer som kan fasas ut för nationell uppföljning m.m. God vård och omsorg.

indikatorer för God vård - Socialstyrelsen

Socialstyrelsen indikatorer för god vård

Rekommendationerna tar till exempel upp vad som kan göras vid besvär som. smärta; illamående; ångest; förstoppning Samordning är en grundläggande förutsättning för en god palliativ vård. Hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska samordna sina olika insatser så att vården och omsorgen blir av god kvalitet för den enskilda patienten. Svårt sjuka personer är ofta särskilt beroende av god kontinuitet i vård och omsorg. En god och säker vård. Att vården är säker är en grundsten i allt kvalitetsarbete inom hälso- och sjukvården. Svensk sjukvård har i viktiga avseenden goda resultat.

Kunskaps- baserad. Säker. Individ- anpassad.
2 falcon 9 landing

Nationella indikatorer för god vård – hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer 2009. Wettermark B, Tomson G, Bergman U. Upprättat av: Vårdkvalitetsenheten Nationella indikatorer för God vård. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom  Socialstyrelsen har en del formulerat, liksom myndigheten för vårdanalys. Begreppet God vård lanserades i samband med publiceringen av och att välja ut 5-10 indikatorer som är av särskild vikt för jämlik vård ur ett  I rapporten presenteras 54 indikatorer utifrån Socialstyrelsens som speglar påverkbara förutsättningar för hållbart god vård är ett område som  bidra till att stärka människors möjlighet att få jämlik och god vård. målnivåer som Socialstyrelsen satt för indikatorer inom ramen för den  I dessa nationella riktlinjer ger Socialstyrelsen rekommendationer om vård vid stroke.

Indikatorerna ska vara tydliga, pålitliga, mätbara, accepterade och möjliga att registrera som register och andra datakällor. Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede innehåller vägledning, rekommendationer, termer och definitioner samt indikatorer. Rekommendationerna innefattar bland annat samordning, fortbildning, handledning, kommunikation och smärtskattning. Riktlinjespecifika indikatorer för vård vid depression och ångestsyndrom hos vuxna . Nummer Namn Utredning .
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Socialstyrelsen indikatorer för god vård

e-post: birgitta.lindelius@socialstyrelsen.se Men dagens svenska vård kan ändå bli säkrare. För att ta nästa steg behöver utvecklingen bygga vidare på det goda arbete som bedrivs och berörda aktörer kraftsamla inom ett antal områden för att utveckla och stärka patientsäkerheten. Här finns indikatorer för att följa upp hur nationella riktlinjer används och påverkar praxis i vården och omsorgen. Indikatorerna speglar framför allt de viktigaste rekommendationerna i riktlinjerna, men även vårdresultat som bedöms vara viktiga att följa över tid. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela statsbidrag till landets kommuner för en äldreomsorgsatsning.

En viktig del av riktlinjerna är Socialstyrelsens indikatorer för god vård, Socialstyrelsen Gå till Indikatorer i Öppna undermeny för Indikatorer. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande För att Socialstyrelsen ska kunna följa upp tillämpningen av riktlinjerna har 39 indikatorer tagits fram, för att spegla de viktigaste rekommenda-tionerna samt olika aspekter av god vård. Myndighetens utvärderingar kan sedan visa exempelvis hur stor andel av målgruppen som får en rekommen-derad åtgärd.
Vilken formulering är bäst sett ur ett trafiksäkerhetsperspektiv_Samverkan - PrimärvårdsKvalitet

Det En annan viktig del av riktlinjerna är Socialstyrelsens indikatorer för god vård av depression och ångestsyndrom, som utgår från centrala rekom- mendationer i riktlin jerna.

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre

Åtta av dessa kan hämtas från svenska palliativregistrets (SPR) utdataportal. • Indikatorer som speglar påverkbara förutsättningar för hållbart god vård är ett område som behöver utvecklas vidare. För enskilda indikatorer framgår bland annat att: • Förtida dödlighet, genom ett urval orsaker som i hög grad bedömts vara åtgärdbara inom vården och ischemisk hjärtsjukdom, har fortsatt minska. • 11 indikatorer för vård vid MS • 14 indikatorer för vård vid Parkinsons sjukdom •Socialstyrelsen har fokuserat på indikatorer som ska spegla de viktigaste aspekterna av en god vård samt av rekommendationerna i riktlinjerna 160201 Nationella riktlinjer för vård vid MS och Parkinsons sjukdom 37 Socialstyrelsen har utarbetat kunskapsstöd för palliativ vård, Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Dessa innehåller vägledning, rekommendationer, termer, definitioner samt indikatorer för den palliativa vården.

I november 2009 publicerade Socialstyrelsen ett första utkast till nationella indikatorer för kontinuerlig uppföljning av den svenska hälso- och sjukvården som kan följas över tid. Sex områden lyftes fram som viktiga förutsättningar för god vård, vården skall vara likvärdig vård för patienterna. Sveriges regionala cancercentrum i samverkan publicerade 2012 ett nationellt vård-program för palliativ vård oberoende av diagnos [4]. Socialstyrelsens natio-nella kunskapsstöd och vårdprogram-met för palliativ vård kan tillsammans utgöra en gemensam grund för ett kva-lificerat omhändertagande av Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela statsbidrag till landets kommuner för en äldreomsorgsatsning. Syfte med statsbidraget är att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer.